Church Slavonic Fonts in Unicode

Fonts for Synodal Slavonic

Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́въ, и҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ.
Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́въ, и҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ.
Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́въ, и҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ.
Хрⷭ҇то́съ воскре́се и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́въ, и҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ.

Fonts for Pre-Nikonian Printed Slavonic

Хрⷭ҇то́съ вᲂскр҃се и҆з̾ ме́ртвыхъ сме́ртїю на сме́рть настꙋпѝ , и҆ гро́бнымъ живо́тъ дарᲂва̀ .
Выⷣрꙋкᲂвана сїа кни́га в̾лѣтᲂ ѿ съзⷣанїѧ ми́ра ҂ꙁ҃ч҃ае , з̾дрꙋка́рни до́мꙋ мамоничᲂвъ

Fonts for Working with Manuscripts

Искони бѣ слово и слово бѣ отъ б҃а и б҃ъ бѣ слово 𝀏
Ⰻⱄⰽⱁⱀⰹ ⰱⱑ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰱⱑ ⱋ̔ ⰱⰰ · ⰻ ⰱ͞ⱏ ⰱⱑ ⱄⰾⱁⰲⱁ ·
Оутроба иѡнꙑ младеньца не врѣди морьскꙑи ꙁвѣрь·

Fonts for Academic Work

Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же не и҆́де на совѣ́тъ нечести́выхъ, и҆ на пꙋтѝ грѣ́шныхъ не ста̀, и҆ на сѣда́лищи гꙋби́телей не сѣ́де: но въ зако́нѣ гдⷭ҇ни во́лѧ є҆гѡ̀, и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ поꙋчи́тсѧ де́нь и҆ но́щь.
Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut; ci în legea Domnului e voia lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea.
Ⰸⰰⱍⱔⰾⱁ ⰵⰲⰰ︮ⰼ︦ⰾ︯ⰻⱑ · ⰺ︮ⱄ︯ ⱈ͠ⰲⰰ ⱄ︮ⱀ︦ⰰ︯ ⰱ︮ⰶ︦ⰻ︯ⱑ · Зачѧло Ева︮ꙉ︦л︯иѣ. ꙇ͠с х͠ва с︮н︦а︯ б︮ж︦и︯ѣ.
Ⰱⱃⰰⱅⰻⱑ, ⱞⱁⰾⰻⱞ ⰲⰻ ⰻ ⱂⱃⱁⱄⰻⱞⱜ ⱁ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱑ Ⰻⱄⱆⱄⱑ, ⰴⰰ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱂⱃⰻⱑⱄⱅⰵ ⱍⱅⱁ ⱁⱅ ⱀⰰⱄⱜ, ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱜ ⰲⰰⱞⱜ ⱈⱁⰴⰻⱅⰻ ⰻ ⱆⰳⰰⰶⰴⰰⱅⰻ Ⰱⱁⰳⱆ

Decorative Fonts

Влⷣко многомлⷭ҇тиве гдⷭ҇и, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, моли́твами всепречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: си́лою чⷭ҇тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: предста́тельствы честны́хъ нб҃е́сныхъ си́лъ безпло́тныхъ:
Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи, са́мое живоно́сное воскресе́нїе пра́зднꙋемъ гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆́же ᲂу҆́бѡ и҆ па́схꙋ и҆менꙋ́емъ: ꙗ҆́же є҆вре́йскою бесѣ́дою преведе́нїе толкꙋ́етсѧ. То́й бо є҆́сть де́нь, во́ньже бг҃ъ въ нача́лѣ мі́ръ ѿ небытїѧ̀ приведѐ.
ЧИ́НЪ ОУ҆́ТРЕНИ ВСЕНО́ЩНАГѠ БДѢ́НЇѦ
ТРЇѠ́ДЬ НО́ТНАГѠ ПѢ́НЇѦ
Бл҃гᲂслᲂвѝ дш҃е мᲂѧ̀ гдⷭ҇а . гдⷭ҇и бж҃е мо́й вᲂз̾вели́чилсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀ . во и҆спᲂвѣ́данїе и҆ в̾ велелѣ́пᲂтꙋсѧ ѡ҆блечѐ . Ѡ҆дѣѧ́исѧ свѣ́тᲂмъ ꙗ҆́кѡ ри́зᲂю , прᲂпина́ѧи не́бо ꙗ҆́кѡ ко́жꙋ . Пᲂкрыва́ѧи вᲂда́ми превы́спренѧѧ свᲂѧ̀ . пᲂлага́ѧи ѻ҆́блаки на вᲂсхᲂжде́нїе свᲂѐ , хᲂдѧ́и на крылꙋ̀ вѣ́треню . Твᲂрѧ́и а҆́нг҃лы свᲂѧ̀ дх҃и , и҆ слꙋгѝ свᲂѧ̀ ѻ҆́гнь палѧ́щь .

Fonts for Technical Work

$number =~ /^(?:҂([$h]))*(?:҂([$o]))*([$h]?)([клмнѯопч]?)([$o]?)$/;
var letter = '(?:ᲂу|Оу|оу\\S)[̀́̑҆̾̏҇҃ⷠⷡⷢⷣⷷⷤⷥꙵꙶⷦ]*';

Licenses and Technical Information

Fonts only provided in OpenType-CFF (PostScript) format (OTF extension) with advanced OpenType features. Please read the documentation for a description of the OpenType features provided. We no longer provide fonts in TrueType format (TTF extension) with SIL Graphite features. If you need support for SIL Graphite, see the legacy fonts package.

License information is indicated on the legal page. Questions can be addressed to the SCI-Users mailing list (in English or Russian).